Tổng hợp 1 số code chèn vào functions.php

Ẩn Menu trong Admin Menu

function remove_menus(){ 
remove_menu_page( 'index.php' ); //Dashboard
remove_menu_page( 'edit.php' ); //Posts
remove_menu_page( 'upload.php' ); //Media
remove_menu_page( 'edit.php?post_type=page' ); //Pages
remove_menu_page( 'edit-comments.php' ); //Comments
remove_menu_page( 'themes.php' ); //Appearance
remove_menu_page( 'plugins.php' ); //Plugins
remove_menu_page( 'users.php' ); //Users
remove_menu_page( 'tools.php' ); //Tools
remove_menu_page( 'options-general.php' ); //Settings 
}
add_action( 'admin_menu', 'remove_menus' );

Chế độ bảo trì nhanh

function hdev_che_do_bao_tri()
{
  if (!current_user_can(‘edit_themes’) || !is_user_logged_in()) {
    wp_die(‘Trang web tạm thời đang được bảo trì. Xin vui lòng quay trở lại sau.’);
  }
}
add_action(‘get_header’, ‘hdev_che_do_bao_tri’);

Vô hiệu hóa WooCommerce Admin

add_filter( 'woocommerce_admin_disabled', '__return_true' );

Thêm font đuôi .woff vào upload

function my_myme_types($mime_types){
  $mime_types['woff'] = 'application/x-font-woff';
  return $mime_types;
}
add_filter('upload_mimes', 'my_myme_types', 1, 1);

Bật Classic Editor

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');

Bật Classic Widgets

add_filter( 'gutenberg_use_widgets_block_editor', '__return_false' );
add_filter( 'use_widgets_block_editor', '__return_false' );

Dịch nhanh Woocommerce

add_filter( 'gettext', 'huanle_translate_woocommerce_strings', 999 );
function huanle_translate_woocommerce_strings( $translated ) {
  $translated = str_ireplace( 'Đọc tiếp', 'Xem thêm', $translated );
  return $translated;
}

Check SĐT hợp lệ Contact Form 7

function custom_filter_wpcf7_is_tel( $result, $tel ) { 
 $result = preg_match( '/((09|03|07|08|05)+([0-9]{8})\b)/', $tel );
 return $result; 
}
add_filter( 'wpcf7_is_tel', 'custom_filter_wpcf7_is_tel', 10, 2 );

Cấu hình SMTP

add_action( 'phpmailer_init', function( $phpmailer ) {
  if ( !is_object( $phpmailer ) )
  $phpmailer = (object) $phpmailer;
  $phpmailer->Mailer   = 'smtp';
  $phpmailer->Host    = 'smtp.gmail.com';
  $phpmailer->SMTPAuth  = 1;
  $phpmailer->Port    = 587;
  $phpmailer->Username  = 'lehuanpro@gmail.com'; // Tài khoản gmail
  $phpmailer->Password  = 'yiovemykuxrszvpw'; // Mật khẩu ứng dụng
  $phpmailer->SMTPSecure = 'TLS';
  $phpmailer->From    = 'lehuanpro@gmail.com'; // Tài khoản gmail gửi mail
  $phpmailer->FromName  = 'HuanLe Media'; // Tên tài khoản gửi mail
});